Biz hakda

a67023fa

Biz hakda

Zawodymyz 30 ýyldan gowrak wagt bäri turba armaturlaryny öndürýän kärhana.Uzak taryhy we ýokary hilli önüm öndürmek baradaky üýtgewsiz ynamy bilen çeýe demir armaturlary, süýümli demir armaturlary, çal demir armaturlary we beýleki polat önümleri bilen üpjün edýär.

Esasy önümlerIron Çeýe demir turba armaturlary, turba gysgyçlary, howa şlang birikdirmeleri, Kamlok birikdirijileri, uglerod polat turbalary, elektrik tok armaturlary, bug birikdirijileri, gaz hasaplaýjy birikdirijiler we ş.m.

A.1986-njy ýylda esaslandyrylan, 200-den gowrak işgäri bolan 12,000 inedördül metr meýdany eýeleýär.Hasaba alnan maýamyz 8,88 million, ýyllyk eksport mukdary bolsa 10 million ABŞ dollary.

B.Techokary tehnologiýaly kärhana hökmünde müşderilerimiziň berýän nusgalary ýa-da çyzgylary arkaly galyplary açyp bilýän, hatda müşderilere funksional beýany arkaly täze önümleri ösdürmäge kömek edip biljek öz gözleg toparymyz bar.

C.Material satyn almakdan, guýma, dykyzlamak, kesmek, galvanizlemek, gaýtadan işlemek, gaplamak, eksporta çenli önümçilik önümçilik ulgamyny emele getirdi.

Meýdany
T
Ualyllyk çykyş
+
Işgärler
+
Hünärmenler

D. Dökümiň ​​dürli usullary: Häzirki wagtda önümleriň 90% -i örtülen gum önümçiligine üýtgedildi.Örtülen gumyň hil talaplaryna gözegçilik edip bilýän örtükli çäge önümçilik liniýasy we örtülen gum gömülen guty guýma liniýasy önümleriň hilini hasam ýokarlandyrar.Iň amatly guýma usuly islendik önüme görä kesgitlenip bilner.

E. guýma ýeri: gum we galyndy dizaýnynyň öz gözlän reseptimiz ulanylýar, bilelikdäki çyzyk ýok, çalşyk ýok, gum goşulmasy ýok, önümler döwülmez, her bir müşderini kanagatlandyrarys.

F. Maddy kepillik: otspot nusga seljermesi + guýlandan soň himiki kompozisiýa derňewi, materialyň durnuklylygyny kepillendirmek üçin goşa synag.Elektrik ýyladyş awtomatiki temperatura gözegçilik enjamlary, önümiň şol bir berkligini üpjün etmek üçin peçiň gyzdyrylmagyny birmeňzeş dolandyryp biler.

G. Faceerüsti bejermek: öz-özünden reňkli + pos, ýagyň, elektroplatirlemegiň, gyzgyn suw galvaniziniň, ilki elektroplatirlemegiň we soň gyzgyn galvanizlenmegiň öňüni alýar, ilki elektroplatirleme we soňra galvanizirlemegi goldaýar, ilki elektroplatirlemek, soň bolsa plastmassa sepmek.Dürli önümler dürli ýerüsti bejergä mätäç, ýerüsti bejergini dürli önümlere görä kesgitläp bolýar.

H. Işleýiş usuly: sapak ýasamak üçin hünärli sapak maşynlarymyz we CNC tornalarymyz bar, sapaklar ölçeýji we wilka ölçeginiň kesgitlenen çäginde 100%, sapaklaryň burçy 90 ° + -0.5 ° aralygynda.Efficiencyokary netijelilik we ýokary hilli önümçilik usuly önümlerimizi has köp bazar bahasyna öwürýär.

I. Şahadatnamalarymyz: Zawodymyz Türkiýe üçin TSE, Braziliýa üçin INMETRO we CE, ISO9001: 2008, IQNET we ş.m.

J. Müşderilerimiz: Zawodymyz köp tanymal kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk edýär, çeýe demir turba armaturlary üçin esasy bazar Europeewropa, turba gysgyç enjamlary üçin esasy bazar Angliýa, howa şlanglaryny birikdirmek üçin esasy bazar ABŞ.Specializedöriteleşdirilen programma üçin önümleriň dürli görnüşleri hem bar we öz ugurlarynda gaty amatly.

Kompaniýanyň taryhy

1986

Iňlis standart monjuk çeýe demir turba armaturlary

1990

Amerikan standart zolakly demir turba armaturlary

1992

Iňlis standart zolakly demir turba armaturlary

1995

DIN en10242 standart monjuk çeýe demir turba armaturlary

1997

Howa şlang birikdirmeleri we goşa bolt şlang gysgyçlary

1999

Turba gysgyçlary

2000

Uglerod polat turba emzikleri

2002

Kamlok birikdirmeleri

2005

Kamlok birikdirmeleri

2010-njy ýyl

Elektrik togy

2013

Poslamaýan polatdan ýasalan turbalar

2015

Jointererli birleşmeler