Önümler

 • Çalt jübütlemek

  Çalt jübütlemek

  Esasan öndüren çalt birikdirmelerimiz jorap, hoz we gysgyçlar we ş.m. aýrylýar. Standardhli standart görkezijiler çyzgy dizaýnyna laýyklykda öndürilýär.Umuman aýdanyňda, ähli ölçegler takyk, sebäbi ýygnamak gaty möhümdir.Iberilmezden ozal ähli rozetka üçin hemmämiz 100% howa basyşyny barlaýarys.Surfaceerüsti gyzgyn we gara reňkli, gödek önümi hem eksport edýäris.

 • Baglaýjy

  Baglaýjy

  From 2012 zawodymyz elektrik armaturlaryny öndürip başlaýar, ilki bilen çeýe demir bilen geçiriji korpus öndürýäris, soň beýleki zatlary ulaldýarys.Indi guat, gyrymsy, EYS, Lt birleşdirijisi, lt birikdirijisiz lt birleşdirijisi, birleşme, ulaldyjy, emzigi ýapmak, dem alyş demini almak, örtük, alýumin zynjyrlary we ş.m. öndürip bileris, başda gara gum galyndylaryny öndürmek üçin ulanýarys, soň ädimme-ädim gowulaşýarys, indi hemmämiz sary gum bilen täze galyby täzeden gözden geçirdik, sapak CNC enjamy tarapyndan ýasaldy.Has giňişleýin maglumat almak üçin bize habar bermäge arkaýyn bolmaly.Size köp sag boluň we işimize başlamagymyzy arzuw edýäris!

 • Bileleşik

  Bileleşik

  From 2012 zawodymyz elektrik armaturlaryny öndürip başlaýar, ilki bilen çeýe demir bilen geçiriji korpus öndürýäris, soň beýleki zatlary ulaldýarys.Indi guat, gyrymsy, EYS, Lt birleşdirijisi, lt birikdirijisiz lt birleşdirijisi, birleşme, ulaldyjy, emzigi ýapmak, dem alyş demini almak, örtük, alýumin zynjyrlary we ş.m. öndürip bileris, başda gara gum galyndylaryny öndürmek üçin ulanýarys, soň ädimme-ädim gowulaşýarys, indi hemmämiz sary gum bilen täze galyby täzeden gözden geçirdik, sapak CNC enjamy tarapyndan ýasaldy.Esasan häzir öndürýän üstümiz elektrik, ýöne ilki bilen galvanizli, soň bolsa elektrik bilen ýasap bolýar.Şeýle hem, täze element üçin galyby açmak tejribämiz bar, isleseňiz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Geçiriji jisimler

  Geçiriji jisimler

  2012-nji ýyldan başlap zawodymyz elektrik armaturlaryny öndürip başlaýar, ilki bilen geçiriji korpus öndürýäris, şol sanda (LL, LR, LB, T) çeýe demir bilen, soňra beýleki zatlary ulaldýarys.Indi guat, gyrymsy, EYS, Lt birleşdirijisi, lt birikdirijisiz lt birleşdirijisi, birleşme, ulaldyjy, emzigi ýapmak, dem alyş demini almak, örtük, alýumin zynjyrlary we ş.m. öndürip bileris, başda gara gum galyndylaryny öndürmek üçin ulanýarys, soň ädimme-ädim gowulaşýarys, indi hemmämiz sary gum bilen täze galyby täzeden gözden geçirdik, sapak CNC enjamy tarapyndan ýasaldy.Esasan häzir öndürýän üstümiz elektrik, ýöne ilki bilen galvanizli, soň bolsa elektrik bilen ýasap bolýar.Şeýle hem, täze element üçin galyby açmak tejribämiz bar, isleseňiz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Şlang

  Şlang

  Uglerod polat şlangy düzüjiler takyk ölçegli, has gowy mehaniki özüni alyp barşyna we berkligine eýe bolup, gurluşyk energiýasy, gaýtadan işlemek we önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.
  Uglerod polat emziginiň giňişleýin toplumyny hödürleýäris.Tehniki topar tarapyndan ýokary derejeli uglerod polat we tehnologiki taýdan ösen enjamlary ulanyp öndürilýär.

 • Iki simli jaý gysgyjy

  Iki simli jaý gysgyjy

  Jübüt simli nurbat gysgyçlary gaty peýdaly we ajaýyp gysyş güýji bilen üpjün edýär.Ulanmak üçin amatly, gysgyç diametrini sazlamak üçin nurbady boşadyň we berkidiň.Senagat ýa-da öýde ulanmak üçin amatly, basyşy azaltmaga we şlangy goramaga kömek ediň.

 • Iki gezek bolt gysgyçlary

  Iki gezek bolt gysgyçlary

  1. Içki ýüzünde goşa gysgyçlar bar
  2. Bolt çeňňekleri deňleşdirilmezligi üçin berkidilýär
  3. gysgyçlary sargyt etmezden ozal şlang OD-ny takyk ölçäň
  4. Gysgyçlar üçin tork bahalary gury boltlara esaslanýar.Boltlarda çalgy ýagynyň ulanylmagy gysgyçlaryň işleýşine ýaramaz täsir eder
  Iki gezek Bolt gysgyçlaryň ululygy sanawy aşakdaky ýaly:

 • Teke bolt şlang gysgyjy

  Teke bolt şlang gysgyjy

  “Shijiazhuang donghuan” çeýe demir guýma kärhanasy, ähli ululykdaky şlang gysgyçlaryny professional öndüriji.Esasy önümler: Amerikan şlang gysgyjy, nemes şlang gysgyjy, Iňlis şlang gysgyjy, tutawaç şlang gysgyjy, agyr şlang gysgyç, rezin çyzykly şlang gysgyjy, gulak gulak şlang gysgyjy, bahar şlang gysgyjy.

 • Howa şlangy jübütleri EUB görnüşi

  Howa şlangy jübütleri EUB görnüşi

  Pnewmatiki gurallary we pnewmatiki ulgamlary, pudakdaky suw ulgamlaryny, gurluşyk meýdançalarynda, oba hojalygy we bagbançylygy birleşdirýän gysylan howa geçirijisi.

 • Klapan

  Klapan

  Önümiň hiline göz ýetirmek üçin hünärmen we tejribeli toparymyz bar.Iberilmezden ozal klapan üçin QC bölümi birin-birin barlar.Önümlerimiz takyk ölçegli, has gowy mehaniki özüni alyp barşyna we berkligine eýe bolup, gaz, suw, elektrik we nebit turba baglanyşyklarynda giňden ulanylýar.Öz dizaýnyňyz ýa-da nusgaňyz bar bolsa, şoňa görä öndürip bileris.

 • Turba gysgyçlary

  Turba gysgyçlary

  Jikme-jiklikler 1. Çekip bolýan demir turba gysgyç armaturlary Önümimiz EN-GJMB-300-6 talaplaryna laýyklykda öndürilýär, dartyş güýji min 300 N / mm2 we uzalma min 6% .Düşünip, hakyky dartyş güýji 300-den ýokary, bolup biler 330-a, uzalmagy bolsa 8% -e ýetip biler .Bu materialymyz EN-GJMB-300-6 bilen EN-GJMB-330-8 arasynda.2. Ulanylyşy: Polat turbalary birikdirmek üçin ulanylýan çeýe demir turba gysgyç armaturlary, dürli armaturlar adaty turbalar bilen birleşdirilip bilner ...
 • KC emzikleri

  KC emzikleri

  Uglerod polat emjekleri takyk ölçegli, has gowy mehaniki hereket we berklik bolup, gurluşyk energiýasy, gaýtadan işlemek we önümçilik pudaklarynda giňden ulanylýar.

  Uglerod polat emziginiň giňişleýin toplumyny hödürleýäris.Tehniki topar tarapyndan ýokary derejeli uglerod polat we tehnologiki taýdan ösen enjamlary ulanyp öndürilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2