Habarlar

 • Gabykdan emele geliş prosesi

  Döküm, köp sanly guýma tehnologiýalarynyň dürli metal böleklerini öndürmek üçin ulanylýan meşhur önümçilik usulydyr.Gum guýmak köplenç arzan bahasy, ýokary çeýeligi we dürli ululykdaky we şekilli bölekleri öndürmek ukyby sebäpli köplenç ileri tutulýar.Gabyk diýlip atlandyrylýan çäge guýmagyň bir görnüşi ...
  Koprak oka
 • Çal demriň guýma prosesi

  Çal demriň guýma prosesi

  Çal demriň guýma prosesi, guýma pudagynda “üç must” diýlip atlandyrylýan üç elementi öz içine alýar: gowy demir, gowy gum we gowy proses.Döküm prosesi, kastiniň hilini kesgitleýän demiriň hili we gumyň hili bilen birlikde üç esasy faktoryň biridir ...
  Koprak oka
 • Döküm kemçiliklerini nädip çözmeli we öňüni almaly?

  Döküm kemçiliklerini nädip çözmeli we öňüni almaly?

  Demir armaturlary guýmak önümçilik prosesinde köplenç dürli guýma kemçiliklerini döredýär.Indi “Shijiazhuang donghuan” çeýe demir tehnologiýasy ş.Önümçilik ussahanasy esasan ...
  Koprak oka
 • Donghuan zawodynyň göçürilmegi barada bildiriş

  Donghuan zawodynyň göçürilmegi barada bildiriş

  “Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Castins Co., Ltd.”, “Shijiazhuang Donghuan Malleable Iron Technology Co., Ltd.” adyna üýtgedildi.Şonuň üçin zawodymyzyň salgysy ...
  Koprak oka
 • Çeýe çoýun guýmagyň kemçiligi we öňüni alyş usuly

  Çeýe çoýun guýmagyň kemçiligi we öňüni alyş usuly

  Bir kemçilik: Aýyp bilmeýär Aýratynlyklar: guýma görnüşi doly däl, gyralary we burçlary tegelek, köplenç inçe diwar böleklerinde görünýär.Sebäpler: 1. Demir suwuk kislorod çynlakaý, uglerod we kremniniň düzümi az, kükürdiň mukdary köp;2. Pes guýma temperaturasy, haýal guýma tizligi ...
  Koprak oka
 • Dyrnak birikmelerini nädip ulanmaly

  Dyrnak birikmelerini nädip ulanmaly

  Dyrnak birikdirmeleri senagatda we gurluşykda howa we suw üçin giňden ulanylýar.Baglanyşyň iki ýarysy hem birmeňzeş - birleşdiriji bilen adapteriň arasynda tapawut ýok.Olaryň hersiniň iki ýarysy (dyrnagy) bar, olar tersiniň ýarysynyň degişli bölekleri bilen meşgullanýar.Şonuň üçinem edip bilerler ...
  Koprak oka
 • Döküm diwarynyň galyňlygyna we himiki düzümini saýlamak üçin material derejesine görä

  Döküm diwarynyň galyňlygyna we himiki düzümini saýlamak üçin material derejesine görä

  Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin “Shijiazhuang dong huan” çeýe demir guýma kärhanasy, täze çeýe demir armaturlary işlenip düzüldi.Çig malyň himiki düzümi üçin käbir jemlemeli.Dökümiň ​​C, Si, CE we Mg bahalary t ... esasy ölçeglerine laýyk gelmelidir.
  Koprak oka
 • Döküm örtügi

  Döküm örtügi, galyndylaryň ýa-da ýadrosyň üstünde örtülen kömekçi material bolup, guýma önümleriniň hilini ýokarlandyrmakda möhüm rol oýnaýar.3000 ýyl mundan ozal Hytaýyň irki kasting ussalary guýma örtügini taýýarladylar we üstünlikli ulandylar, bu möhüm ähmiýete eýe boldy ...
  Koprak oka
 • Şijiazhuang Donghuan çeýe demir guýulýan örtükli çäge guýmak prosesi

  Şijiazhuang Donghuan çeýe demir guýulýan örtükli çäge guýmak prosesi

  Bu gün men sizi “Donghuan Malleable Iron Casting Co., Ltd.” -e alyp bararyn.I. Örtülen çägäni bilmek we düşünmek 1. Örtülen gumyň aýratynlyklary Güýçli öndürijilige eýe;gowy suwuklyk, taýýarlanan gum galyplary we gum ýadrosy bar ...
  Koprak oka
 • Energiýa sarp ediş syýasatyna goşa gözegçilik

  Energiýa sarp ediş syýasatyna goşa gözegçilik

  Belki-de, Hytaýyň hökümetiniň soňky döwürde käbir önümçilik kompaniýalarynyň önümçilik kuwwatyna belli bir derejede täsir edýän “energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik” syýasatynyň we käbir pudaklarda sargytlaryň berilmeginiň gijikdirilmelidigine göz ýetiren bolsaňyz gerek.Mundan başga-da, Hytaý ministrligi o ...
  Koprak oka
 • Sandblast birikdirmelerini nädip gurmaly?

  Sandblast birikdirmelerini nädip gurmaly?

  Material: Çeýe demir.Kauçuk ýuwujy, polatdan ýasalan gysgyç we nurbat bilen enjamlaşdyrylan.Ulanylyşy: Içki diametri 32 mm bolan abraziw partlaýjy şlanglar üçin.Sandblast şlang birikdirmeleri, çalt çäge şlanglary üçin ýörite işlenip düzülen çalt birikdirilen ýa-da burun sapakly şlang birikdirmesi....
  Koprak oka
 • Stokary güýç we berk berklik

  Stokary güýç we berk berklik

  1. Material: Çeýe demir.ART , sink bilen örtülen 6. Elýeterli armaturlara tirsek, teý, jübüt we tegelek ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3