Meter Suivel Offsets

Gysga düşündiriş:

Gaz hasaplaýjy birikmesi, ýaşaýyş programmalarynda tebigy we propan gazyny daşamak üçin ulanylýar, GALVANIZED METER BIRLEŞIGI, gaz hasaplaýjy birleşdirijiler, gaz hasaplaýjy enjamlar, izolýasiýa kärdeşler arkalaşyklary, BSCA20, Offset izolýasiýa we ş.m. Metr birikmeleriniň möhüm tebigatyna düşünýäris we bilýäris Dürli metr birikdiriş programmasynda ulanyp boljak ygtybarly we ygtybarly birikmeleriň zerurlygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Gaz hasaplaýjy birikmesi, ýaşaýyş programmalarynda tebigy we propan gazyny daşamak üçin ulanylýar, GALVANIZED METER BIRLEŞIGI, gaz hasaplaýjy birleşdirijiler, gaz hasaplaýjy enjamlar, izolýasiýa kärdeşler arkalaşyklary, BSCA20, Offset izolýasiýa we ş.m. Metr birikmeleriniň möhüm tebigatyna düşünýäris we bilýäris Dürli metr birikdiriş programmasynda ulanyp boljak ygtybarly we ygtybarly birikmeleriň zerurlygy.Müşderiniň islegine görä öndürip bileris, aýratyn talapyňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň.Nusga almak ýa-da çyzmak, siziň üçin täze galyby açmak biziň üçin gowy.

1.Material: Çeýe demir

2. Ölçegi bar: 3/4 '' - 2 ''

3. faceerüsti: Galvanizli gyzgyn suw

Gyzgyn dip sink örtügi: sink örtügi bilen gorag zerur bolan ýerinde sink örtügi gyzgyn suwa düşmek prosesi bilen ulanylar we aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir.

Synag üçin mazmun:

Synag elementleri:

Synag netijeleri:%

Pb Aýry-aýry ýagdaýlarda 1.8
Al <0.1
Sb <0.01
As <0.02
Bi <0.01
Cd <0.01

4.Aplik fireangyn turbalary ulgamy, howa, gaz, nebit we ş.m.

5. Bejergi: CNC enjamy bilen.

6. Meseläniň öňüni almagyň usullary:

An Düwürtik wagtynda ýerleşdirilişine üns beriň

Ing Dökümiň ​​üstü: trahoma, gözenek we beýleki hadysalar ýok

③ Galvanizlenen ýer açyk bolmaly, syzmadyk we gara ýag tegmili bolmaly

④ Tekstiň talaby: Sapak halka ölçeýjiniň ýa-da wilkanyň ölçeginiň talaplaryna laýyk gelýär, işleýiş böleginiň barlagyny güýçlendirýär we san gözegçiligini ulanýar.

⑤ 100% basyş

Ack Gaplamak talaplary: kartony arassa we tertipli saklaň, bellik pastasyny dogry saklaň

7. Şertnama tölegleri: önüm öndürmezden ozal önümleriň 30% öňünden tölenmegi we B / L-iň göçürmesini alandan soň balans, TT ABŞ-da görkezilen ähli bahalar;

8. Gaplamak jikme-jigi: kartonlara gaplanan, soň paletlere gaplanan;

9. Eltip beriş senesi: 30% öňünden töleg alandan 60 gün soň, şeýle hem nusgalary tassyklaýar;

10. Mukdar çydamlylygy: 15%.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary